ببینید | لحظه تلخ ورود آب به منازل شهروندان شمس آباد دزفول

لحظه ورود آب به منازل شهروندان شمس آباد دزفول در پی بارش فراوان باران را، ببینید. / ایرنا

ببینید | لحظه تلخ ورود آب به منازل شهروندان شمس آباد دزفول

دیدگاهتان را بنویسید