بایگانی دسته: وبلاگ

مبنای قانونی اقدامات پلیس در برخورد با مسئله‌ی حجاب در قالب طرح نور چیست؟

پلیس امنیت اخلاقی به عنوان نهاد وابسته به نیروی انتظامی مستند به مصوبه ی شماره۴۲۷شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد مورخ ۱۳/۱۰/۸۴ طی بیست و یک بند دارای اختیاراتی است که در هیچ یک از بندهای مذکور اختیار توقیف خودرو،جلب اشخاص وسایر اقداماتی که از سوی نیروی انتظامی در طرح نور اعمال می شود،دیده نمی شود.

مبنای قانونی اقدامات پلیس در برخورد با مسئله‌ی حجاب در قالب طرح نور چیست؟

ادامه خواندن مبنای قانونی اقدامات پلیس در برخورد با مسئله‌ی حجاب در قالب طرح نور چیست؟