بایگانی دسته: یادداشت

رفراندوم؛ تقلیل و تعمیم ناروا

جمهوری اسلامی به عنوان نظامی محصول مردمی ترین انقلاب تاریخ سیاسی جهان-که در مقایسه با انقلاب های دنیا از جمله انقلاب فرانسه، روسیه، نیکاراگوئه و…- تنها نظام سیاسی دنیاست که اصل موجودیت خود را به همه پرسی یا رفراندوم گذاشته است.

رفراندوم؛ تقلیل و تعمیم ناروا

ادامه خواندن رفراندوم؛ تقلیل و تعمیم ناروا

موضوع الزام حجاب و انحراف افکار عمومی

الزام حکومت اسلامی بر حجاب، جدای از این که نشانه پیگیری اجرای یکی از احکام شرع است، اصرار بر حضور مردم در عرصه سیاست و سیاسی ماندن مردم است تا به این واسطه مردم در چارچوب قانون از دولت‌ها مطالبه‌گری کنند. از این رو، این اتهام که حکومت اسلامی با الزام به حجاب سعی در انحراف افکار عمومی را دارد، افترایی بیش نیست.

موضوع الزام حجاب و انحراف افکار عمومی

ادامه خواندن موضوع الزام حجاب و انحراف افکار عمومی